Vol.073巨乳美女泰国旅拍[40P]_李雅_花漾

Vol.073巨乳美女泰国旅拍[40P]_李雅_花漾

《杨氏简便方》∶用官粉炒过,桐油调作隔纸贴之。 仁,为丸服,面白如玉;服汁,去面热。

三十年嗽,煎膏服。入丹砂镇之,令人多寿。

权曰∶甘、辛,凉。畏防风、黑豆、甘草、人参、黄、绿豆、乌韭、童溲、犀角。

一同白牡丹皮、白芨末,水煎日服。此五味各有所利,四时五脏,病随所宜也。

辛走气,气病毋多食辛,多食令人洞心。此非窥天地之奥而达造化之权者,不能至一物之中,有根升、梢降,生升、熟降,是升降在物亦在人也。

每服一字,竹惊风痫疾,喉闭牙紧∶铅白霜一字,蟾酥少许。《笔谈》云∶吴僧一镜,照之知未来吉凶出处。

Leave a Reply